Listade biverkningar prednisolon

Här finner du en lista över biverkningar för prednisolon. För att få mer kunskap och trygghet kring prednisolons effekt på kroppen och biverkningarna så rekommenderas du att först läsa informationen om prednisolons biverkningar.

 Läs här för information om prednisolons biverkningar.

Lista över biverkningar

Biverkningar delas in efter hur ofta biverkningarna har rapporterats:

  • Mycket vanlig: inträffar hos fler än 1 av 10 patienter
  • Vanlig: inträffar hos fler än 1 av 100 till 1 av 10 patienter
  • Mindre vanlig: inträffar hos fler än 1 av 1 000 till 1 av 100 patienter
  • Sällsynt: inträffar hos fler än 1 av 10 000 till 1 av 1 000 patienter
  • Mycket sällsynt: inträffar hos färre än 1 av 10 000 patienter
  • Okänd frekvens: (kan inte beräknas från tillgänglig data. )

Vanliga biverkningar för prednisolon

Vätskeansamling, högt blodtryck, påverkan på binjurebarkens hormonutsöndring, hudförtunning, försämrad sårläkning, rubbning i saltbalansen såsom för hög natriumhalt eller för låg kaliumhalt, för hög sockerhalt i blod och urin, benskörhet, muskelförtvining.

Prednisolonets förmåga att hämma kroppsvävnadernas reaktioner mot inflammationer och infektioner kan medföra att infektioner blossar upp på nytt och att lokala begränsade infektioner sprids.

Tillväxthämning hos barn.

Mindre vanliga biverkningar för prednisolon

Grön starr, grå starr, ökad benägenhet för blodpropp, vid höga doser aktivering av psykisk rubbning.

Sällsynta biverkningar för prednisolon

Godartad tryckökning i skallen, benröta, senbristning, depression, mani.

 Se här för kontraindikationer prednisolon.

 Läs här för information om prednisolons biverkningar.